Tietoa seurasta

Porin Taiteilijaseura ry

Porin Taiteilijaseura ry. on satakuntalaisten ammattikuvataiteilijoiden järjestö, jonka toimialueena on Pori ja Satakunta. Yhdistys on perustettu vuonna 1947, ja sen kotipaikka on Pori.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataidetta Porissa ja ympäristössä, toimia kuvataiteen ja sen harjoittajien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä lähentää taiteilijoita ja taideyleisöä.

Porin Taiteilijaseura on Suomen Kuvataidejärjestöjen liiton ja Porilaiset Kulttuurijärjestöt ry:n jäsenyhdistys.

Jäsenmaksu vuonna 2023 on 40 €.
Liittymismaksu on 50 € ja se sisältää liittymisvuoden jäsenmaksun.

Porin Taiteilijaseuran eettiset ohjeet

Porin Taiteilijaseura on sitoutunut eettisesti tasa- arvoiseen toimintakulttuuriin ja ekologisen kestävyyden huomioimiseen toiminnassaan. Taiteilijaseura ei rajaa toimijoita pois yhdistys- tai näyttelytoiminnasta sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, alkuperän, kielen, uskonnon, uskonnottomuuden, iän tai vammaisuuden perusteella. Porin Taiteilijaseura tuottaa pääasiassa tapahtumia ja palveluita, ei tavaraa. Yhdistys esittää P-galleriassa mielellään kantaaottavaa taidetta, joka edistää kestävän kehityksen periaatetta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa tai nostaa esiin kestävän kehityksen esteenä olevia ilmiöitä. Yhdistys suosii hankinnoissaan ja tarjoiluissaan paikallisia toimijoita, luomutuotteita sekä reilun kaupan tuotteita.
EU:n tietosuoja-asiat on huomioitu.

Jäsenhaku

Porin Taiteilijaseura ry:n jäseneksi voi hakea Porissa tai sen ympäristössä toimiva kuvataiteilija, jonka hallitus katsoo pätevöityneen opintojen tai muiden taiteellisten näyttöjen perusteella ammattikuvataiteilijaksi.

Hallitus pitää tärkeänä sitä, että hakija on pitänyt yksityisnäyttelyitä sekä osallistuu aktiivisesti taiteelliseen toimintaan yhteisnäyttelyjen ja muun sen kaltaisen näytön merkeissä.

Läheta vapaamuotoinen jäsenhakemus, johon liität cv:n ja kuvia/videotallenteita/multimediaa uusimmasta tuotannostasi sähköisesti tai kirjeitse. Hakemusliitteitä ei palauteta. Hallitus pyytää tarvittaessa nähtäväksi alkuperäisiä teoksia.

Vuoden 2023 hallitus ja muut luottamustoimet

Puheenjohtaja: Annemaria Silvola
Varapuheenjohtaja: Maria Leppänen

Hallitus:
Varsinaiset jäsenet: Anna Hallsn Hanna Valtokivi (siht.) Heli Piittala-Virtanen, Pasi Vainionpää
Varajäsenet: Terttu Sahi ja Eve Alasaarela
Taloudenhoitaja: Tea Söderlund
Hallituksen sihteeri: Hanna Valtokivi

Varajäsenet osallistuvat hallituksen työskentelyyn täysipainoisesti.

Näyttelysihteeri:
Anne Engholm

Näyttelytiedotus:
Anne Kimiläinen

Vuosijury:
Varsinaiset jäsenet: Riitta Lehto-Toivanen, Maria Leppänen ja Anne Engholm
Varajäsenet: Miia Ikimeri, Tea Söderlund ja Anna Halls

Taidelainaamovastaavat:
Ari Koivisto, Timo Lintula ja Pasi Vainionpää

Yhdistyksen edustajat SKjL:n kokouksissa:
Raija Kuisma ja Riitta Lehto-Toivanen sekä varajäseneksi Annemaria Silvola

Porin Taiteilijaseura ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Porin Taiteilijaseura ry.
Yhdistyksen toiminta-alue on Porin kaupunki ja sen ympäristö ja kotipaikka Porin kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on: edistää kuvataidetoimintaa Porissa ja sen ympäristössä, toimia kuvataiteiden harjoittajien yhdyssiteenä ja etujärjestönä, toimia taiteilijain ja taidetta harrastavan yleisön lähentäjänä.


Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys järjestää taidenäyttelyjä, kursseja yms. tilaisuuksia, jakaa apurahoja ja pitää taidegalleriaa sekä yhteyttä muihin alan järjestöihin ja hallintoelimiin. Yhdistys voi tarkoituksensa saavuttamiseksi myös perustaa ja kartuttaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen keräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi myös saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä satakuntalainen kuvataiteilija, jonka hallitus hyväksyy. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka tuntee kiinnostusta yhdistyksen tarkoitusperiä kohtaan ja haluaa tukea yhdistyksen työtä. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.


Henkilön, joka erityisen ansiokkaalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä tai erityisesti ansioitunut taiteen harjoittajana, voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä nimetä yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.


Yhdistyksen jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyksen kokouksen päätöksiä sekä hallituksen antamia määräyksiä. Yhdistyksen jäsen on velvollinen antamaan yhdistyksen hallitukselle itsestään henkilötiedot, jotka hallitus katsoo tarvitsevansa toiminnassaan yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi. Yhdistyksen jäsen on velvollinen vuosittain suorittamaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, samoin kannattajajäsen kannattajajäsenille määrätyn jäsenmaksun.


Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hän on kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksun vielä eroamisvuodelta. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen kahdelta peräkkäiseltä vuodelta, kehotuksesta huolimatta, voi johtaa siihen, että jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin.


Yhdistyksen hallitukseen, jonka syyskokous valitsee, kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain kaksi vuorollaan erovuorossa sekä molemmat varajäsenet.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä taikka esteellinen varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä kokousta vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään neljä jäsentä on läsnä. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ollessa poissa tai esteellinen valitsevat läsnä olevat yhden keskuudestaan johtamaan kokousta. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänien jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§
Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten antamien ohjeiden mukaisesti 2§:ssä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee niissä käsiteltävät asiat ja panee toimeen niiden päätökset, päättää jäsenten ottamisesta ja edustaa yhdistystä, pitää jäsenluetteloa sekä tekee tilin yhdistyksen varojen hoidosta kevätkokoukselle. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan yhdistykselle rahastonhoitajan ja sihteerin.

11§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

12§
Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksista, huolehtii kirjeenvaihdosta, hoitaa arkistoa ja pitää luetteloa jäsenistä. Sihteerin ollessa estyneenä määrää hallitus jonkun muun hoitamaan näitä tehtäviä’.

13§
Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja omaisuutta, huolehtii jäsenmaksujen keräyksestä sekä tekee kalenterivuosittain tilinpäätöksen, jonka on oltava valmiina helmikuun 15:teen päivään mennessä. Hallituksen on luovutettava tilit tilintarkastajille vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta ja tilintarkastajien on palautettava tarkastetut tilit ao. lausuntoineen kaksi päivää ennen kevätkokousta.

14§
Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta kaikissa yhdistystä koskevissa asioissa. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua, hallituksen tarkemmin määräämänä aikana. Yhdistyksen kokouksia pidetään lisäksi, milloin hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta määrä asian käsittelemistä varten vaatii. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaali on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku äänivaltainen kokousedustaja sitä vaatii.

15§
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjeellisesti, vähintään seitsemän päivää, muut kokoukset vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

16§
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
– esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta ja tilintarkastajien lausunto
– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

17§
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma ja määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä perimisajat
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
– valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan
– valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan
– valitaan erovuoroisten tilalle hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä sekä lisäksi kaksi varajäsentä
– valitaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä vuosijuryyn, jotka yhdessä muodostavat näyttelytoimikunnan
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

18§
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja vähintään 2/3 kokouksessa läsnäolevista päätösvaltaisista jäsenistä muutosta kannattaa. Muutokset on vahvistettava samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa perättäisessä kokouksessa.

19§
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, ja sitä varten vaaditaan, että vähintään ¾ kokouksessa läsnäolevista päätösvaltaisista jäsenistä muutosta kannattaa. Purkamispäätös on samanlaisella äänten enemmistöllä vahvistettava sitä varten koolle kutsuttavassa seuraavassa, aikaisintaan kolmen viikon kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

20§
Jos yhdistys purkautuu, on yhdistyksen varat käytettävä paikkakunnan taide-elämän tukemiseen.

21§
Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.